Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (2023)

Hjem»Dimplex»Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner

Innhold gjemme seg

1Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer

2VIKTIGE SIKKERHETSRÅD

3Elektrisk

4 Installasjon

5 Vegg- eller takmontering

(Video) dimplex commercial air curtain heaters explained

6Elektrisk tilkobling

9 Termiske sikkerhetsutskjæringer

10Prosedyre for tilbakestilling av utkobling(er)

11 Vedlikehold

12 Resirkulering

13 Rengjøring

14KOBLINGSDIAGRAM

15Dokumenter/ressurser

(Video) Frost Protected Home with Dimplex

16 Relaterte innlegg

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (3)

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (4)

VIKTIG:DISSE INSTRUKSJONENE BØR LES NØYE OG OPPBEVARES FOR FREMTIDIG REFERANSE

VIKTIGE SIKKERHETSRÅD

 • IKKE DEKK ELLER OBSTRUKER luftinntaket eller utløpsgitteret.
 • SØRG FOR AT APPARATET ER JORDET.
 • Ikke bruk denne varmeren i områder der det er mye støv.
 • Denne varmeren må ikke plasseres rett over eller under en fast stikkontakt eller koblingsboks. Koble alltid fra forsyningen før du arbeider med produktet.
 • Dette produktet skal kun monteres trygt på solide vegg- eller takflater.
 • Sørg for at forsyningskablene har tilstrekkelig strømbærende kapasitet og er beskyttet av en passende sikring. Hvis apparatet monteres i toalett eller vaskerom, skal apparatet monteres slik at ingen del av det kan berøres av en person som bruker et fast badekar eller dusj.
 • Hvis apparatet monteres i toalett eller vaskerom, må det monteres en skillebryter utenfor vaskerommet ved siden av inngangsdøren.
 • Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene. involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 • Barn under 3 år bør holdes unna med mindre de er under kontinuerlig tilsyn. Barn fra 3 år og under 8 år skal bare slå på/av apparatet forutsatt at det er plassert eller installert i den tiltenkte normale driftsposisjonen og de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstå farene involvert.
 • Barn fra 3 år og under 8 år skal ikke koble til, regulere og rengjøre apparatet eller utføre brukervedlikehold.
 • FORSIKTIG -Noen deler av dette produktet kan bli svært varme og forårsake brannskader. Spesiell oppmerksomhet må vies der barn og sårbare mennesker er til stede.
 • Denne varmeren er ikke utstyrt med en enhet for å kontrollere romtemperaturen. Ikke bruk denne varmeovnen i små rom når de er okkupert av personer som ikke er i stand til å forlate rommet på egenhånd, med mindre det er konstant tilsyn.
  MERK FØLGENDE:FOR Å UNNGÅ OVEROPPHETING IKKE DEKK.
 • Økodesignforordningen (EU) 2015/1188 gjelder ikke for AC-serien av overdørsvarmer som
  er beregnet for andre formål enn innendørs romoppvarming for å nå og opprettholde en viss termisk komfort for mennesker.

Elektrisk

Installasjonen av dette apparatet skal utføres av en kompetent elektriker og være i samsvar med gjeldende IEE-kablingsforskrifter. Kun varmebestandig ordinær fleksibel ledning med polyvinylkloridmantel skal brukes. IE60227 IEC57, klassifisert som T90

Windows 10 - Slik justerer du skjerm B...

Windows 10 - Slik justerer du skjermens lysstyrke

Festeposisjoner
Dette apparatet kan enten være veggmontert eller festet til et tak – se fig. 2 for ulike festeposisjoner og ‘Installasjon’ se avsnittet nedenfor, for detaljer om feste. Varmeovner kan monteres ende mot ende for brede døråpninger.

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (5)

Installasjon

Bruk veggmonteringsbraketten som en veiledning (se 'a' i fig. 3) merk av hullposisjonene på veggen eller taket (se 'B' i fig. 1). Det kreves en minimumshøyde på 1,8 meter fra gulv til brakett.

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (6)

(Video) CONVECTOR HEATER REPAIR

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (7)

Fest braketten på plass ved å følge trinnene som beskrevet under overskriften ‘Vegg- eller takmontering’.

Vegg- eller takmontering

 • Solide mur- eller betongblokkvegger må bores og plugges (bruk et vater som veiledning for å sikre at braketten er i vater), på grunn av ulike typer veggkonstruksjoner er feste ikke inkludert, sørg for at riktig feste brukes. Pluggen skal være plassert i den faste delen av veggen, ikke bare i gipslaget.
 • For innvendige vegger eller tak med panel er det best å lokalisere stendere, plassere varmeapparatets festebrakett tilsvarende og bruke skruer som følger med. Hvis det ikke er mulig å finne stiften, bruk type M5 Rawlplug-innsatser, og lag de 10 mm hullene med et bor i stedet for en bradawl eller en skrutrekker.
 • Plasser varmeren på monteringsbraketten og sørg for at pozihead-skruene er helt festet i sporene på braketten.
 • Det er viktig at den taggete metallskiven (a) er plassert mellom varmeapparatets holdebrakett (b) og veggmonteringsbraketten (c).
 • Juster varmeren til ønsket vinkel, og stram deretter festeskruen (d) på innsiden av endelokket (e) med en krysskrutrekker (f) som vist i fig. 4.

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (8)

Elektrisk forbindelse

 • Løsne skruene i hver ende av luftutløpsgitteret (se fig. 5) for å få tilgang til klemmene for tilkobling av tilførselskabelen – se fig. 6.

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (9)
  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (10)

 • Før nettkabelen ned på utsiden av bakpanelet (ikke på innsiden) og gjennom den bakre kabelklemmen og koble til som vist i fig. 6 (se også fig. 7 for detaljerte visninger av kabelklemmen).
 • Fig. 7a viser kabelklemmedetaljene for AC3N- og AC3RN-modeller.
 • Fig. 7b viser kabelklemmedetaljer for AC45N- og AC6N-modeller.Merk :Del 'A' av kabelklemmen snus for å motta den større kabelen.

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (11)

 • Tilkobling til faste ledninger bør gjøres gjennom en tilstøtende minimum 20 amp dobbeltpolet bryter for AC3N, AC3RN og AC45N-modeller.
 • Tilkobling til faste ledninger bør gjøres gjennom en tilstøtende minimum 30 amp dobbeltpolet bryter for AC6N-modellen med et minimumsavstand på 3 mm i hver pol.
 • Fest utløpsristen igjen.
 • Sørg for at luftporten er godt festet og at tilførselskabelen er godt klemt før du bruker apparatet.
 • Drift (modellene AC3N, AC45N og AC6N)
 • Slå på strømtilførselen til varmeren.
 • Ved å bytte bryteren merket "I" aktiveres viften.
 • Velg 'l' og de mindre bryterne merket '' etter behov (se fig. 9)

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (12)
  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (13)

Drift (AC3RN- og AC6RN-modell)

 • Slå på strømtilførselen til varmeren.
 • Velg bryterposisjon 'MAN' for manuell drift.
 • Velg bryterposisjonen 'AUTO' for betjening via fjernkontrollen.
 • Velg ønsket varmeeffekt ved å bruke de mindre bryterne merket '' (se fig. 10).

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (14)

 • For å betjene fjernkontrollen må du først velge 'AUTO'. Varmeren kan nå slås på eller av med fjernkontrollen (se fig. 8).

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (15)
  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (16)

 • 'AUTO' vil som standard være 'AV' hvis fjernkontrollen ikke brukes.
  MERK.Infrarød teknologi brukes for fjernkontrolllinken, rekkevidden er 8 meter i lyslinje.
 • Hvis fjernkontrollen blir borte, slå av strømforsyningen i minst 30 sekunder og velg 'MAN' for manuell drift.

Fjernkontroll (kun AC3RN- og AC6RN-modeller)

 • Sett inn 2 av 1,5 volt AAA-batterier i fjernkontrollen.
 • Sett varmeren på "AUTO" for automatisk drift.
 • Trykk på I-knappen for å aktivere varmeren, og O for å slå av. Hvis fjernkontrollen ikke betjener varmeren, kontroller først batteriene, pek deretter fjernkontrollen direkte mot varmeren før bruk.
 • Fjernkontrollen kan plasseres, når den ikke er i bruk, i det medfølgende veggmonterte hylsteret (se fig. 8). Skruer og rawlplugger for veggfeste hylsteret følger med.

Viktig batteriinformasjon

 • Kast batterier som lekker.
 • Kast batteriene på riktig måte i henhold til lokale og lokale forskrifter. Ethvert batteri kan lekke elektrolytt hvis det blandes med en annen batteritype, hvis det settes inn feil, hvis alle batteriene ikke skiftes ut samtidig, hvis de kastes i brann eller hvis det gjøres forsøk på å lade et batteri som ikke er ment å lades opp igjen. .

Termiske sikkerhetsutskjæringer

Strømforsyningen til varmeelementene vil bli avbrutt hvis en eller en kombinasjon av følgende unormale hendelser inntreffer.

 1. Luftinntaks- eller utløpsristene er blokkert.
 2. Innvendig ventilasjon er svekket på grunn av oppbygging av støv og fluff.
 3. Vifteaggregat stopper
  Merk :Hvis utkoblingen fungerer, kan viften fortsette å gå og svekke ytelsen til varmeren. Hvis dette skjer, slå av enheten umiddelbart og følg tilbakestillingsprosedyren nedenfor.

Prosedyre for tilbakestilling av utkobling(er)

Etablere årsak og eliminere.
Følg trinnene nedenfor for å tilbakestille utkobling(er)

 1. Koble fra strømforsyningen.
 2. Før en liten skrutrekker med flat hode gjennom luftinntaks-/utløpspanelet 'B' til knappsiden av utskjæringen (se 'g' i fig. 14) og unngå kontakt med elementet (se 'e' i fig. 14).

  Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (17)

 3. Trykk tilbakestillingsknappen i retningen vist i fig. 14 for å tilbakestille utkoblingen. (Klipp ut klikk ved tilbakestilling)
 4. Fjern skrutrekkeren forsiktig.
 5. Slå på forsyningen.
  Hvis utkoblingen fortsetter å fungere med jevne mellomrom, bør varmeren slås av og en servicerepresentant kontaktes.

Vedlikehold

ADVARSEL:Koble varmeren fra strømnettet
tilførsel før vedlikehold utføres.
Dette produktet er designet for å ikke kreve vedlikehold. Hvis den brukes i ekstremt støvete omgivelser, kan det imidlertid være nødvendig å børste rengjøre luftinntaksristen fra tid til annen.

Resirkulering

 • For elektriske produkter som selges innenfor EU.
 • Ved slutten av den elektriske produktenes levetid skal den ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter.
 • Ta kontakt med din lokale myndighet eller forhandler for råd om resirkulering i ditt land.

Rengjøring

ADVARSEL:KOBLE ALLTID STRØM

TILFØR før rengjøring av varmeren.

 • Ikke bruk rengjøringsmidler, skurende rengjøringspulver eller polish av noe slag på varmeren.
 • Ytre utseende kan opprettholdes ved å tørke av og til med en fuktig klut; for flekkfjerning kan en svak såpeløsning påføres med en klut og overflaten tørkes tørr. Det må utvises forsiktighet for å unngå at fukt trenger inn i produktet.
 • Pass på at det ikke samler seg støv eller fl uff inne i varmeren, da dette kan føre til overoppheting av elementet. Bruk en støvsuger for å fjerne fl uff som samler seg.

Kundeservice

 • Dersom du trenger ettersalgsservice eller trenger å kjøpe reservedeler, vennligst kontakt forhandleren som apparatet ble kjøpt fra eller kontakt servicenummeret som er relevant for ditt land på garantikortet.
 • Vennligst ikke returner et defekt produkt til oss i første omgang, da dette kan resultere i tap eller skade og forsinkelse i å gi deg en tilfredsstillende service.
 • Ta vare på kvitteringen som kjøpsbevis.

KOBLINGSSKJEMA

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (18)
Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (19)
Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer Instruksjoner (20)

Dokumenter / Ressurser

Dimplex AC3N 3kW over dørvarmer[pdf] Instruksjoner
AC3N, AC3RN, AC45N, AC6N, AC6RN, 3kW overdørsvarmer, AC3N 3kW overdørsvarmer, overdørsvarmer

Relaterte innlegg

 • IKEA HEDEVIKEN Dørveiledning

  HEDEVIKEN © Inter IKEA Systems B.V. 2020

 • Midea franske dørkjøleskapsinstruksjoner

  Midea fransk dørkjøleskap MRQ22D7AST, 21,6 Cu. Ft. Fransk dørkjøleskap I løpet av de første 3 minuttene etter plugging...

 • TOLEDO TAR231S Alun dør feie instruksjoner

  Monteringsmetode Fjern stripen fra bæreren, kutt en stripe fra bæreren med en baufil ved hjelp av dør...

 • SnatchLatch Trailer Door Sikkerhetslås Instruksjoner

  SnatchLatch Trailer Door Sikkerhetslås Instruksjoner Slik fungerer det Plasser bena til SnatchLatch på hver side...

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 11/08/2023

Views: 5551

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.