Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (2023)

Innhold gjemme seg

1Dimplex SWM4220 Veggmontert peis

2 Velkommen

3VIKTIGE INSTRUKSJONER

4FCC-samsvar

5 spesifikasjoner

6 Installasjon

7 Pakkens innhold

8 VEGGMONTERING

9 INSTALLASJON AV BORDPLATE

10 Drift

11AVSLUTTINGSBRYTER

12STRØM PÅ/AV

13FLAMMEKONTROLL

14VARMEKONTROLL

16 TIMER KONTROLL

18BAKSLYSKONTROLL

19NIVÅVALG

20 Vedlikehold

21 Garanti

22Dokumenter/ressurser

23Relaterte innlegg

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (2)

Dimplex SWM4220 Veggmontert peis

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (3)

Velkommen

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (4)

FORSIKTIGHET:Les alle instruksjoner og advarsler nøye før du starter installasjonen. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til en mulig elektrisk støt eller brannfare og vil ugyldiggjøre garantien

Windows 10 - Slik justerer du skjerm B...

Windows 10 - Slik justerer du skjermens lysstyrke

VIKTIGE INSTRUKSJONER

Les denne bruksanvisningen før du prøver å installere eller bruke den elektriske peisen. Følg alltid advarslene og sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken for å forhindre personskade eller skade på eiendom. Ved bruk av elektriske apparater skal grunnleggende forholdsregler alltid følges for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade, inkludert følgende:

 • Dette apparatet er varmt når det er i bruk. For å unngå brannskader, ikke la huden berøre varme overflater. Hold brennbare materialer, som møbler, puter, sengetøy, papirer, klær og gardiner minst 3 fot fra bunnen av dette apparatet, og hold unna fronten.
 • Ekstrem forsiktighet er nødvendig når varmeovner brukes av, eller i nærheten av, barn eller funksjonshemmede, og når varmeren er i drift og uten tilsyn.
 • Ikke bruk varmeovner med skadet ledning eller støpsel, etter at apparatet ikke fungerer, eller hvis det har blitt falt eller skadet på noen måte. Koble fra strømmen og ring teknisk service eller få det inspisert av en kvalifisert elektriker.
 • For å koble fra peisen, slå av kontrollene og ta deretter ut støpselet fra stikkontakten.
 • Ikke bruk utendørs
 • Ikke sett inn eller la fremmedlegemer komme inn i noen ventilasjons- eller avtrekksåpninger, da dette kan forårsake elektrisk støt, brann eller skade peisen.
 • For å forhindre en mulig brann må du ikke blokkere luftinntak eller avtrekk på noen måte. Ikke bruk føtter med mindre luftdeflektoren er installert.
 • Ikke bruk på myke overflater, som en seng, hvor åpninger kan bli blokkert.
 • Alle elektriske varmeovner har varme deler, en lysbue eller gnistdannelse. Ikke bruk den i områder hvor bensin, maling eller brennbare væsker brukes eller lagres.
 • Bruk dette apparatet kun som beskrevet i håndboken. All annen bruk som ikke er anbefalt av produsenten kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
 • Hvis mulig, koble alltid fra dette apparatet når det ikke er i bruk.
 • Eventuelle reparasjoner på denne peisen bør utføres av en kvalifisert serviceperson.
 • Denne peisen skal ikke under noen omstendigheter modifiseres. Deler som må fjernes for service, må skiftes ut før denne peisen tas i bruk igjen. Denne varmeovnen er ikke beregnet for bruk på bad, vaskerom og lignende innendørsplasser. Plasser aldri varmeren der den kan falle ned i et badekar eller andre vannbeholdere.

VIKTIGE INSTRUKSJONER

 • Koble alltid til riktig jordede uttak.

 • Ikke trekk ledningen under teppet. Ikke dekk ledningen med tepper, løpere eller lignende. Plasser ledningen vekk fra sterkt trafikkerte områder, hvor den ikke vil snubles over.

 • Koble alltid varmeovner direkte til en stikkontakt/kontakt. Bruk aldri med en skjøteledning eller en flyttbar kraftkran (uttak/skinne).

 • Det er en tilbakestillbar utkoblingsbryter inne i varmeren. Skulle varmeren overopphetes, vil utkoblingen slå av peisvarmeren. For å tilbakestille utkoblingsbryteren, koble fra enheten og vent 5 minutter før du kobler den til igjen. Forsiktig: Hvis du trenger å tilbakestille utkoblingen kontinuerlig, koble fra enheten og ring teknisk støtte.

 • Fjernkontrollen inneholder et lite batteri. Hold unna barn. Ved svelging, søk legehjelp umiddelbart.

FCC-overholdelse

FORSIKTIGHET:

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens på radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på. Brukeren oppfordres til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak:

 • Vend eller flytt mottakerantennen
 • Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren
 • Koble utstyret til en annen stikkontakt på Na-kretsen enn den mottakeren er koblet til
 • Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for å få hjelp

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:

 1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
 2. . Denne enheten må akseptere all interferens som mottas, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Endringer som ikke er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.

Spesifikasjoner

Elektrisk
Spenning: 120VAC 60Hz
Watt: 1400 watt
Ampere: 12 A
Kabling: Plug-In
Pæretype: LED

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (5)

Dimensjoner

SWM4220
Bredde: 42" (106,7 cm)
Høyde: 18-1/8" (46,0 cm)
Høyde med føtter: 20-7/8" (52,9 cm)
Dybde: 12,8 cm
Dybde med føtter: 10-7/8" (27,6 cm)

Vekt
33,7 lbs (15,3 kg)

SWM4820
Bredde: 48" (121,9 cm)
Høyde: 18-1/8" (46,0 cm)
Høyde med føtter: 20-7/8" (52,9 cm)
Dybde: 12,8 cm
Dybde med føtter: 10-7/8" (27,6 cm)

Vekt
36,4 lbs (16,5 kg)

Installasjon

JORDINGSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (6)

 • Dette produktet er utstyrt med en ledning som har en utstyrsjordingsleder og en jordingsplugg. Støpselet må kobles til en passende stikkontakt som er riktig installert og jordet i samsvar med alle lokale forskrifter og forskrifter.
 • Denne varmeren er for bruk på 120 volt. Ledningen har en plugg som vist.
 • En 15 Amp, 120 Volt krets er nødvendig. En dedikert krets er foretrukket, men ikke nødvendig i alle tilfeller. En dedikert krets vil være nødvendig hvis, etter installasjon, bryteren utløses eller sikringen går regelmessig når varmeren er i drift. Ytterligere apparater på samme krets kan overskride strømmen til strømbryteren.

ADVARSEL:Elektriske ledninger må være i samsvar med lokale byggeforskrifter og andre gjeldende forskrifter for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller personskade

Pakkeinnhold

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (7)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (8)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (9)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (10)

VEGGMONTERING

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (11)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (12)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (13)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (14)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (15)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (16)

INSTALLASJON AV BORDPLATE

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (17)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (18)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (19)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (20)

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (21)

Operasjon

Den veggmonterte peisen kan betjenes med multifunksjons IR-fjernkontrollen eller fra berøringsskjermkontrollene på frontglasset til peisen. Når peisen er slått på, vil det digitale displayet og kontrollikonene på frontglasset lyse. Hvis ingen knapp eller ikon trykkes inn innen 10 sekunder, vil peiskontrollene deaktiveres ved først å slå av det digitale displayet og deretter ikonene. For å reaktivere kontrollene, trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller trykk på et ikon på frontglasset.

 1. Strøm PÅ/AV
 2. Flammekontroll
 3. Varmekontroll
 4. Timerkontroll
 5. Ember Bed
 6. Nivåvalg
 7. Bakgrunnslyskontroll
 8. . Digital skjerm\

Brukerveiledning for Dimplex SWM4220 Veggmontert Peis (22)

MERK: Varmeovnen på peisen din kan avgi en lett, ufarlig lukt når den brukes første gang. Denne lukten er en normal tilstand forårsaket av innledende oppvarming av interne varmeelementer og vil ikke oppstå igjen.

AVSkjærINGSBRYTER

MERK: Det er en sikkerhetstemperaturbryter (utkobling) inne i varmeren. Hvis varmeren overopphetes, vil utkoblingen slå av forsyningsstrømmen.

Den kan tilbakestilles ved å koble fra enheten og vente 5 minutter før du kobler enheten til igjen.

FORSIKTIGHET:Hvis du trenger å tilbakestille varmeren kontinuerlig, koble fra enheten og ring teknisk service på 1-888-346-7539.

STRØM PÅ/AV

Strøm PÅ/AV-knappen slår peisen PÅ og AV. Når peisen er AV, trykker du på Power ON/OFF-knappen på fjernkontrollen eller trykker på ikonet på frontglasset for å slå PÅ peisen. Hvis Power ON/OFF-knappen trykkes inn igjen innen 10 sekunder, vil den slå AV peisen. Med inaktive kontroller, trykk to ganger for å slå AV peisen. Første trykk på Power ON/OFF-knappen lyser opp berøringsskjermikonene og aktiverer kontrollene. Peisen har innebygget minnefunksjon. Når peisen slås på igjen, vil displayet vise den sist valgte funksjonen og den vil starte med de sist brukte innstillingene (unntatt timer). Hvis peisen kobles fra hovedstrømkilden, vil den starte på nytt med standardinnstillingene.

FLAMMEKONTROLL

Denne knappen brukes til å slå flammer PÅ, endre flammefarge og for å slå flammer AV. Trykk på flammekontrollknappen flere ganger for å bla gjennom følgende alternativer: Mens L4, L3 eller L2 vises, trykk på nivåvalgknappen for å endre lysstyrken på flammene fra de tilgjengelige alternativene: 3- Høy, 2- Middels og 1- Lav. Når dynamisk fargerotasjon er valgt og L1 vises, trykker du på Nivåvalg-knappen for å endre fargeovergangshastigheten. Tre hastighetsalternativer er tilgjengelige: 1 - Sakte, 2 - Middels, 3 - Rask.

Knapp TrykkFlammefargeVis verdi
1. trykkRød og gulL4
2. trykkBlåL3
3. trykkRød, gul og blåL2
4. trykkFargerotasjonL1
5. trykkAVINGEN

VARMEKONTROLL

Trykk på varmekontrollknappen én gang for å slå varmeren PÅ og AV Med varme PÅ og innstilt temperatur vist, trykk på Nivåvalg flere ganger for å bla gjennom de 11 temperaturinnstillingene: 82°F, PÅ, 64°F, 66°F, 68°F, 70°F, 72°F, 74°F, 76°F, 78°F, 80°F (27°F, PÅ, 18°C, 19°C, 20°C, 21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 25°C, 26°C). PÅ betyr at varmeren vil fungere kontinuerlig

Endre temperaturenhet (°C °F):
Med varme PÅ og display som viser den innstilte temperaturen, trykk og hold inne Power
PÅ/AV-knapp på berøringsskjermen i 5 sekunder. Displayet vil blinke 3 ganger og
enheter vil bytte fra °F til °C eller °C til °F.\

MERK: Dette kan bare gjøres via berøringsskjermkontrollene.

Funksjon for aktivering og deaktivering av varmeapparat

Fra kontrollene på berøringsskjermen trykker og holder du varmekontrollikonet i 10 sekunder. Glødebunnen vil blinke seks ganger for å indikere at varmefunksjonen er deaktivert. Når varmekontrollknappen trykkes inn mens varmen er deaktivert, vil glødebunnen blinke, men varmeren vil ikke fungere. For å aktivere varmeren igjen, trykk og hold inne varmekontrollknappen i 10 sekunder. Etter at glørbedet blinker for andre gang, gjenopprettes varmefunksjonen.

MERK:Dette kan bare gjøres via berøringsskjermkontrollene

TIMER KONTROLL

Timerkontrollknappen brukes til å aktivere eller deaktivere innsovningstimeren. Ved å trykke på timerkontrollen slås timeren PÅ og '8h' vises på displayet. Ved å trykke på Timer Control-knappen en gang til innen 10 sekunder vil timeren slås AV. For å stille inn timeren, bruk Level Selection-kontrollen til å velge ønsket tid fra følgende: 8t, 1t, 2t, 3t, 4t, 5t, 6t, 7t. Peisen vil slå seg av etter den valgte tidsperioden. Hvis du slår av peisen med strøm PÅ/AV, slettes alle timerinnstillinger

EMBER SENG

Glødesengsknappen brukes til å endre fargen på glødesengen. Trykk på ember bed-knappen flere ganger for å bla gjennom fargealternativene. 'd8' til og med 'd2' indikerer forskjellige fargealternativer. d1 indikerer fargerotasjonen
alternativ. Bruk Nivåvalg-knappen mens d2 til og med d8 vises for å endre lysstyrken til emberbedet: 1- Lav, 2- Middels, 3- Høy.

Bruk Nivåvalg-knappen mens d1 vises for å endre hastigheten på fargerotasjonen: 1- Lav, 2-Middels, 3- Høy.

BAKGRUNNSLYSSTYRING

Bakgrunnsbelysningskontrollknappen brukes til å slå på og endre fargen på bakgrunnsbelysningen. Trykk én gang på kontrollknappen for bakgrunnslys for å slå PÅ bakgrunnslyset. Trykk flere ganger for å bla gjennom forskjellige fargealternativer og for å slå av bakgrunnslyset. Bruk Nivåvalg-knappen mens F4, F3 eller F2 vises for å endre lysstyrken på bakgrunnsbelysningen: 1- Lav, 2- Middels, 3- Høy. Bruk Nivåvalg-knappen mens F1 vises for å endre bakgrunnsbelysningens fargerotasjonshastighet 1- Lav, 2- Middels, 3- Høy.]

MERK:Bakgrunnsbelysningen kan betjenes fra fjernkontrollen.

NIVÅVALG

Nivåvalg-knappen brukes til å justere varmeinnstillingen, flamme- og glødesengens lysstyrke, farge, rotasjon, hastighet og timerinnstilling. Se relevant seksjon for flere detaljer.

Knapp TrykkFlammefargeVis verdi
1. trykkGulF4
2. trykkBlåF3
3. trykkGul og blåF2
4. trykkFargerotasjonF1
5. trykkAVINGEN

Vedlikehold

 • Rengjør metalldekselet med en myk, ren klut fuktet med vann. IKKE bruk messingpolering eller husholdningsrengjøringsmidler, da disse produktene vil skade metallbeklædningen.
 • Motorene som brukes på viften og flammegeneratorenheten er forhåndssmurt for forlenget lagerlevetid og krever ingen ytterligere smøring. Det anbefales imidlertid periodisk rengjøring/støvsuging av viften/varmeren og luftinntak/uttaksventiler. Varmeren bør rengjøres og inspiseres regelmessig, avhengig av forholdene, og minst med årlige intervaller.

ADVARSEL:Eventuelle elektriske reparasjoner av denne enheten bør utføres av en autorisert elektriker i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter

ADVARSEL:Koble fra strømmen ved å koble fra strømmen og la varmeren avkjøles før du prøver vedlikehold eller rengjøring for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt eller skade.

MERK:Når ovnen ikke er i bruk, bør ovnen oppbevares på et tørt sted, vekk fra mulig skade. Strømledningen bør oppbevares riktig for å unngå kontakt med varme eller skarpe gjenstander.

Fjernkontroll

Batterirommet er plassert på baksiden av fjernkontrollen.

 • Trykk og skyv batteridekselet åpent.
 • Sett inn ett 3V (CR2032) batteri (inkludert) med +-siden opp i batterirommet.
 • Sett på batteridekselet.

MERK: Batteriet bør fjernes hvis produktet skal stå ubrukt over lengre tid.

Bytte batterier i fjernkontrollen

 • Når du bytter batteri, må du bytte ut med nytt batteri av riktig type.
 • Det ikke-oppladbare batteriet skal ikke lades. Utbrukt batteri skal fjernes fra produktet og kastes på riktig måte.

Avhending av brukte batterier

Batterier kan inneholde farlige stoffer som kan være farlige for miljøet og menneskers helse.

 • Dette symbolet merket på batteriet og/eller emballasjen indikerer at brukte batterier ikke skal behandles som kommunalt avfall. I stedet skal de etterlates på riktig innsamlingssted for resirkulering.
 • Ved å sørge for at de brukte batteriene avhendes på riktig måte, vil du bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Resirkulering av materialer vil bidra til å bevare naturressursene

For mer informasjon om innsamling og resirkulering av brukte batterier, vennligst kontakt din lokale kommune, din renovasjonstjeneste eller salgsstedet hvor du kjøpte denne varen.

FeilkodeFeil ÅrsakLøsning
E1Varmeren overopphetesRing ettersalgsservice.
E2En termistor er defekt.Ring ettersalgsservice.
E3Varmeren fungerer ikke.Hvis ventilene er skitne eller tette. Koble fra strømmen, rengjør støv og rusk i ventilasjonsområdet. Vent i 5 minutter, plugg inn og slå på varmeren. Hvis varmeren fortsatt ikke fungerer, vennligst ring ettersalgsservice.

Garanti

Ett års begrenset garanti

 • Produkter som denne begrensede garantien gjelder for
  Denne begrensede garantien gjelder for din nylig kjøpte Dimplex elektriske kompakte innsats. Denne begrensede garantien gjelder kun for kjøp gjort i en hvilken som helst provins i Canada med unntak av Yukon-territoriet, Nunavut eller Northwest Territories eller i noen
  50 stater i USA (og District of Columbia) bortsett fra Hawaii og Alaska. Denne begrensede garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av produktet og kan ikke overføres
 • Produkter ekskludert fra denne begrensede garantien
  Lyspærer dekkes ikke av denne begrensede garantien og er eierens/kjøperens ansvar. Produkter kjøpt i Yukon Territory, Nunavut, NorthwestTerritories, Hawaii eller Alaska dekkes ikke
  av denne begrensede garantien. Produkter kjøpt i disse statene, provinsene eller territoriene selges AS IS uten garanti eller betingelser av noe slag (inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller betingelser for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål) og hele risikoen for kvaliteten og ytelsen til produktene er hos kjøperen, og i tilfelle en defekt overtar kjøperen hele kostnaden for all nødvendig service eller reparasjon.
 • Hva denne begrensede garantien dekker og hvor lenge
  Produkter som dekkes av denne begrensede garantien har blitt testet og inspisert før forsendelse, og, underlagt bestemmelsene i denne garantien, garanterer Glen Dimplex Americas Ltd. (her kalt Glen Dimplex Americas at slike produkter er fri for defekter i materiale og utførelse i en periode på 12 måneder fra datoen for første kjøp av et slikt produkt. Den begrensede 12-måneders garantiperioden gjelder også for alle underforståtte garantier som kan eksistere under gjeldende lov. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti varer, så ovennevnte begrensning gjelder kanskje ikke for kjøperen
 • Hva denne begrensede garantien ikke dekker
  Denne begrensede garantien gjelder ikke for produkter som har blitt reparert (unntatt av Glen Dimplex Americas eller dets autoriserte servicerepresentanter) eller på annen måte endret. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke for defekter som skyldes feilbruk, misbruk, ulykker, forsømmelse, feil installasjon, feil vedlikehold eller håndtering, eller bruk med feil strømkilde.
 • Hva du må gjøre for å få service under denne begrensede garantien
  Defekter må gjøres oppmerksom på teknisk service på 1-888-346-7539. Ha kjøpsbevis, katalog/modell og serienumre tilgjengelig når du ringer. Begrenset garantiservice krever bevis på kjøp av produktet
 • Hva Glen Dimplex Americas vil gjøre i tilfelle en defekt
  I tilfelle et produkt eller en del som dekkes av denne begrensede garantien viser seg å være defekt i materiale eller utførelse i løpet av den begrensede garantiperioden på 12 måneder, har du følgende rettigheter:
 • Glen Dimplex Americas vil etter eget skjønn enten reparere eller erstatte slike
  defekt produkt eller del uten kostnad. Hvis Glen Dimplex Americas ikke er i stand til å reparere eller erstatte et slikt produkt eller en slik del, eller hvis reparasjon eller utskifting ikke er kommersielt mulig eller ikke kan utføres i tide, kan Glen Dimplex Americas, i stedet for reparasjon eller erstatning, velge å refundere kjøpesummen for slikt. produkt eller del.
 • Begrenset garantiservice vil kun utføres av forhandlere eller serviceagenter fra Glen Dimplex Americas som er autorisert til å tilby begrensede garantitjenester.
 • Kjøperen er ansvarlig for fjerning og transport av slike produkter eller deler (og ethvert reparert eller erstatningsprodukt eller del) til og fra den autoriserte forhandlerens eller serviceagentens forretningssted.
 • Denne begrensede garantien gir ikke kjøperen rett til tjenester på stedet eller i hjemmet. Tjenester på stedet eller hjemme kan utføres på kjøpers spesifikke forespørsel og bekostning til Glen Dimplex Americas da gjeldende priser for slike tjenester.
 • Glen Dimplex Americas vil ikke være ansvarlig for, og de begrensede garantitjenestene skal ikke omfatte, noen utgifter som påløper for installasjon eller fjerning av produktet eller delen (eller erstatningsproduktet eller -delen) eller eventuelle arbeids- eller transportkostnader. Slike kostnader er kjøpers ansvar.
 • Hvordan statlig og provinsiell lov gjelder Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon. Bestemmelsene i FNs konvensjon om kontrakter for salg av varer skal ikke gjelde for denne begrensede garantien eller salg av produkter som dekkes av denne begrensede garantien.
 • Hva Glen Dimplex Americas og dets forhandlere og serviceagenter heller ikke er ansvarlige for:
  GLEN DIMPLEX AMERICAS, ELLER DETES DIREKTØRER, FUNKSJONER ELLER AGENTER VIL UNDER INGEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIG OVERFOR KJØPER ELLER TREDJEPART, ENTEN I KONTRAKT, PÅ ET TORT ELLER PÅ NOEN ANNEN GRUNNLAG, FOR ENHVER INDIREKTE, SPESIELT, FØLGE- ELLER TILFELDIGE TAP, KOSTNADER ELLER SKADE SOM OPPSTÅR AV ELLER I FORBINDELSE MED SALG, VEDLIKEHOLD, BRUK ELLER MANGLENDE Å BRUKE PRODUKTET,
 • SELV OM GLEN DIMPLEX AMERICAS ELLER DES DIREKTØRER, OFFISERER ELLER AGENTER HAR BLITT GJORT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP, KOSTNADER ELLER SKADER, ELLER HVIS SLIKE TAP, KOSTNADER ELLER SKADER ER FORSIKTIGE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL GLEN DIMPLEX AMERICAS, ELLER DETS FUNKSJONER, DIREKTØRER ELLER AGENTER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE TAP, KOSTNADER ELLER SKADER SOM OVERSKRIVER KJØPSPRISEN FOR PRODUKTET. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENFOR BEGRENSNING ELLER UTELUKKELSE GJELDER KANSKJE IKKE KJØPER.

Teknisk service

Kontakt vårt vennlige kundeserviceteam for teknisk og feilsøkingsstøtte. Sørg for at du har salgskvitteringen, kjøpestedet og modell- og serienummeret til produktet.
1-888-346-7539 |www.dimplex.com/contact_us

INGEN BEHOV Å RETURNERE TIL BUTIKKEN

Spørsmål med drift eller montering? Trenger du deleinformasjon?

Produkt under produsentgaranti?

Kontakt oss på::www.dimplex.com/customer_support

For feilsøking og teknisk støtte

ELLER(Gratis 1-888-346-7539

For å kunne betjene deg bedre, vennligst ha modell- og serienummeret klart eller registrer produktet online før du ringer (se ovenfor).

Dokumenter / Ressurser

Dimplex SWM4220 Veggmontert peis[pdf] Brukerhåndbok
SWM4220, SWM4820, veggmontert peis

Relaterte innlegg

 • JENSEN JCR-255 AM FM digital vekkerklokkeradio med vibrator under pute brukerhåndbok

  JCR-255 AM FM digital vekkerklokkeradio med vibrator under pute AM/FM digital vekkerklokkeradio med vibrator...

 • Westinghouse elektrisk høytrykksvasker ePX3050 brukerhåndbok

  Elektrisk høytrykksvasker ePX3050 BRUKERVEILEDNING ePX3050 Elektrisk høytrykksvasker 2050 PSI | 1,76 GPM Takk for...

 • KORG Sound Link brukerveiledning

  Sound Link MW-2408 MW-1608 HYBRID ANALOG/DIGITAL MIXER Hurtigstartguide Du kan laste ned brukerhåndboken på...

 • Midea MRU21F2AWW Opprettstående fryser Brukerhåndbok

  MRU21F2AWW Stående Fryser Stående Fryser Strømforsyning: 115 V Frekvens: 60Hz Kapasitet: 21 cu. ft. no BRUKERVEILEDNING...

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 28/08/2023

Views: 5549

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.